Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.

Obszary Natura 2000 stanowią 40 proc. gruntów w zarządzie Lasów Państwowych, zajmują ponad 2,8 mln ha

Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju.

Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.

Przeczytaj więcej o sieci Natura 2000.

Na terenie naszego nadleśnictwa wyznaczone są trzy obszary Natura 2000:

1. Bory Dolnośląskie (PLB 020005) – 172 093,40 ha (pow. całkowita),obszar specjalnej ochrony ptaków- stanowi jeden z największych kompleksów leśnych Polski położony w dorzeczu Odry. Główna rzeka jest Bóbr. W obszarze znajduje się   większa część gruntów Nadleśnictwa Węgliniec. W obszarze występuje co najmniej 19 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej i 9 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi. Jest to najważniejsza ostoja bielika (Heliaeetus albicilla), cietrzewia (Tetrao tetrix) i głuszca (Tetrao urogallus) w Polsce południowo- zachodniej. Stwierdzono tu także jedne z największych liczebności włochatki (Aegolius funereus) i sóweczki (Glaucidium passerinum) w porównaniu z innymi ostojami krajowymi.

2. Uroczyska Borów Dolnosląskich (PLH  020072) - 8 039 00 ha (pow. całk.), specjalny obszar ochrony siedlisk, jest to jeden z największych obszarów leśnych w Środkowej Europie. Połowa pow. obszaru znajduje się na gruntach Nadleśnictwa Węgliniec. W ostoi stwierdzono występowanie aż 21 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, choć sumarycznie zajmują one bardzo niewielką powierzchnię. W Polsce jest to główny obszar koncentracji atlantyckich gatunków roślin na krańcach ich zasięgu (Eleocharis multicaulis, Erica tetralix, Rhynchospora fusca). Występuje tu 16 gatunków z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. W obszarze występują ważne stanowiska trzepli zielonej (Ophiogomphus cecilia) i zalotki większej (Leucorrhinia pectoralis). Obszar ten jest też ważną ostoją wilka (Canis lupus), występuje tu także wiele gatunków prawnie chronionych w Polsce.

3. Dolina Dolnej Kwisy (PLH 020050) - 5 972,20 ha (pow. całk.), specjalny obszar ochrony siedlisk, na którym znajduje się doskonale zachowana rzeka nizinna z zachowanymi fragmentami lasów łęgowych, łąkami świeżymi i zalewowymi oraz zbiorowiskami ziołoroślowymi. Na obszarze występują stanowiska kluczowe dla ochrony bezkręgowców, szczególnie występujących tu ważek i pachnicy dębowej (Osmoderma eremita).  Dużą wartość przyrodniczą ma także cały kompleks siedlisk typowy dla słabo uregulowanej, w wielu miejscach meandrującej niżowej doliny rzecznej. Jest to obszar kluczowy dla ochrony bioróżnorodności biologicznej w skali całych Borów Dolnośląskich oraz dla zachowania pachnicy dębowej w Polsce Zachodniej.