Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty

Rezerwaty

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Rezerwat „Torfowisko pod Węglińcem"

Rok utworzenia: 1959
Powierzchnia: 1,35 ha                                                                                                                         Leśnictwo: Krucze Gniazdo

Gatunkiem ściśle chronionym, dla którego został założony rezerwat jest sosna błotna zwana drzewokosą Pinus x rhaetica Brugger. Sosna błotna jest introgresywnym mieszańcem sosny pospolitej i kosodrzewiny, występującym głównie w górskich rejonach środkowo - wschodniej części Europy. W Polsce gatunek ten należy do rzadkich, prawnie chronionych oraz zagrożonych. W rezerwacie pod Węglińcem sosna błotna jest reprezentowana wyłącznie przez okazy o pokroju drzewa, natomiast nie występują tam osobniki o wzroście pośrednim między drzewem a krzewem. Rezerwat sosny błotnej w Nadleśnictwie Węgliniec jest jedynym w Polsce stanowiskiem tego mieszańca.

Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 64 gatunków roślin naczyniowych oraz 11 gatunków mchów. Do roślin podlegających ochronie gatunkowej oprócz sosny błotnej należą:
bagno zwyczajne Ledum palustre i kruszyna pospolita Frangula alnus, objęte ochroną częściową. Na uwagę zasługuje występowanie gatunku górskiego Senecio fuchsii, a z grzygów gęstoporek cynobrowy Piptoporus cinnabarinus.

Bagno zwyczajne

Bagno zwyczajne zimą

Bagno zwyczajne zimą

Plan ochrony rezerwatu nie został jeszcze na dzień dzisiejszy zatwierdzony, dlatego też informacje o nim oparte są na opracowaniach naukowych.

Rezerwat „Wrzosiec koło Piasecznej"

Rok utworzenia: 2005
Powierzchnia: 40,16 ha                                                                                                                         Leśnictwo:Stawiska

Rezerwat obejmuje 40,16 w leśnictwie Stawiska w oddziałach 36 b-j, 37 f-t. Wg opracowania florystycznego stwierdzono w nim ok. 180 gatunków roślin charakterystycznych dla torfowisk i terenów bagiennych, w tym z roślin chronionych i rzadkich oprócz wrzośca bagiennego Erica tetralix, rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia, rosiczka pośrednia Drosera intermedia, widłak goździsty Lycopodium clavatum, widłak torfowy Lycopodiella clavata, bagno zwyczajne Ledum palustre, przygiełka biała Rhynchospora alba.


Rezerwat przyrody "Wrzosiec koło Pasiecznej"